Lietošanas noteikumi

·Apmaksas kārtība

 • Apmaksa tiek veikta izmantojot VISA vai MasterCard norēķinu kartes.
 • Pasūtījuma apmaksa tiek veikta izmantojot FirstData norēķinu sistēmu. 
 • Operācijās ar bankas norēķinu kartēm, autorizācijas pakalpojumus nodrošina FirstData.
 • Ja kompānijai, kura nodrošina apmaksas ar bankas norēķinu kartēm autorizāciju, ir pamatotas aizdomas, ka operācijai ir krāpniecisks raksturs –kompānija ir tiesīga atteikt minētās operācijas realizāciju.
 • Pēc bankas kartes datu ievadīšanas var tikt pieprasīts izdevējbankas drošības kods, kas nepieciešams lai pārbaudītu personas datus. Ja maksājums netiks apstiprināts, sazinieties ar izdevējbanku, kura ir izsniegusi maksājuma karti.

·Samaksas iespējas


·Vinjetes piegāde

 • Vinjete tiek piegādāta ja banka ir apstiprinājusi pilnas pirkuma summas rezervāciju.
 • Vinjetes piegāde notiek nekavējoties elektroniskā formā (PDF fails), pēc apmaksas izdarīšanas, ja transakcija ir bijusi veiksmīga.

·Preču un pakalpojumu cena, maksa par piegādi

 • Vinjetes cena ir noteikta ar LR “Autoceļu lietošanas nodevas likumu”. (https://likumi.lv/doc.php?id=185656)
 • Maksa par pakalpojumu ir noteikta 1.82 EUR, ieskaitot PVN, pirkumiem, kuru summa nepārsniedz 80 EUR. Pārējiem maksa ir noteikta 3% apmērā.

·Pircēja tiesības un pienākumi. Noteikumi, kas regulē atteikšanos no precēm un/vai pakalpojumiem, atmaksas saņemšanu jau izpildīta darījuma gadījumā;

 • Pircējs atbild par ievadīto datu pareizību. Pircējs, apstiprinot apmaksu, ir iegādājies vinjeti, kura atbilst Pircēja ievadītajai informācijai. Iegādātās vinjetes, saskaņā ar LR likumdošanu, netiek pieņemtas atpakaļ. Ja vinjete ir piegādāta Pircējam, tad atmaksa netiek veikta.
 • Ja kādu iemeslu dēļ piegāde nav notikusi, bet samaksa ir veikta, tad Pircējam nekavējoši tiek kompensēta apmaksas summa pilnā apmērā.

·Pārdevēja tiesības un pienākumi;

 • Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju elektroniski iegādāties Vinjeti.
 • Pārdevējam ir pienākums informēt Pircēju par tehniskām problēmām, kas var ietekmēt iepirkšanās procesu.
 • Pārdevējam ir tiesības apturēt pakalpojuma sniegšanu, līdz tiks novērtas visas tehniskās problēmas.
 • Pārdevējs nenes atbildību par Pircējam radušos zaudējumu, kas radies neatbilstošas vinjetes lietošanas rezultātā.
 • Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
 • Pārdevējs apņemas neizpaust no Pircēja saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas nodošana par Pircēju un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Pircēja priekšā pieņemto saistību izpildei.

·Drošība, konfidencialitāte;

 • Jebkura datu apmaiņa notiek , izmantojot drošo pieslēgumu.
 • Pārdevējs neuzglabā un neapstrādā Pircēja personas datus.
 • Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
 • Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina pakalpojuma piegādi, finanšu pakalpojumu sniegšanu tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

·Garantijas nosacījumi un iespēja atstāt sūdzības/pretenzijas vai atsauksmes.

 • Pārdevējs garantē iegādātās vinjetes derīgumu LR teritorijā.
 • Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
 • Pircējam ir iespēja vērsties pie Pārdevēja, neskaidrību vai domstarpību gadījumā, izmantojot e-pasta adresi info@viglat.lv.
 • Strīdus, kuri rodas saistībā ar vinjetes iegādi, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.